Đèn sấy sơn có cảm biến hồng ngoại và cảm biến nhiệt

Liên hệ Còn hàng

Hãng sản xuất: SOLARY/TQ (Thương hiệu Tân phát)

 
 

§Ìn sÊy s¬n cã c¶m biÕn hång ngo¹i vµ c¶m biÕn nhiÖt

Th­¬ng hiÖu: T©n Ph¸t

  • C«ng suÊt  max 3.200W
  • C«ng suÊt ®Ìn 3x1050W
  • C¶m biÕn hang ngo¹i x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch
  • C¶m biÕn nhiÖt
  • Khíp xoay chØnh ®a h­íng
  • §ång hå ®Æt thêi gian sÊy tù ®éng ng¾t
  • DiÖn tÝch sÊy tiªu chuÈn 1x0.8m
  • NhiÖt ®é bÒ mÆt ®­îc sÊy 60-70 ®é C

Dïng nguån 1 pha 220V

Nội dung tùy chỉnh
Nội dung tùy chỉnh
Hotline: 0915756373
popup

Số lượng:

Tổng tiền: